Het tuinpaviljoen van Huis Perrekes

25-05-2018

Sinds 1 januari 2018 is de provincie niet langer bevoegd voor Welzijn als gevolg van een interne Vlaamse staatshervorming. Het is nu Vlaams beleid geworden. Ik doe wel een appel aan minister Vandeurzen om het voormalig provinciaal beleid rond kleinschalig genormaliseerd wonen voor personen met dementie op een permanente basis te integreren in het Vlaams Welzijnsbeleid. Er is een akkoord om het tijdelijk te continueren, maar nog beter zou het zijn als dit structureel verankerd zou worden.

Vóór de overheveling naar Vlaanderen was er 30 jaar lang een goede relatie tussen de provincie Antwerpen en Huis Perrekes. Dementie was één van de speerpunten van het provinciale welzijnsbeleid. In de provincie Antwerpen leven zo’n 30.000 mensen met een vorm van dementie. Maar nog veel meer mensen zijn direct of indirect betrokken als mantelzorgers en lijden dus eigenlijk mee: partners, ouders, kinderen, buren, familieleden, vrienden en kennissen.  Huis Perrekes is in onze provincie een lichtend voorbeeld voor veel andere zorginstellingen o.w.v. zijn specifieke woonvorm: kleinschalig genormaliseerd wonen voor personen met dementie (net als Ten Kerselaere in Heist-op-den-Berg en De Bijster in Essen).  

Subsidies van de provincie Antwerpen hebben deze pioniers al die jaren toegelaten om verder te experimenteren en hun kennis te delen met andere woonzorgcentra en onderwijs-instellingen, zodat hun werk kan verdergezet worden. We zijn er immers van overtuigd dat deze aanpak, die de mens centraal zet, weliswaar intensief maar wel een heel goede manier van werken is. 

Hoe heeft de provincie dat concreet gedaan ?

– met impulssubsidies om vernieuwende methodieken te ontwikkelen en te delen met anderen

- door kansen te geven aan vorming en opleiding, in samenwerking met de HIVSET-verpleegkundeopleiding uit Turnhout

- door kennisdeling te stimuleren : bijvoorbeeld met het project “Wat Alz…” : via stages op de werkvloer ervaren andere verzorgenden en mensen in hun opleiding hoe je volgens de methode van o.a. Huis Perrekes te werk kunt gaan om dit te vertalen naar hun eigen zorginstelling (zelfs indien dit slechts gedeeltelijk is, verbetert het de levenskwaliteit van de cliënt).

De provincies zijn dus niet langer bevoegd voor dit soort dingen, maar ... ik vind dat omwille van onze snel verouderende bevolking elk beleidsniveau het aan zichzelf verplicht is om daar met de middelen waar ze nog wel over kan beschikken tóch ook op in te zetten; anders zou dat slecht bestuur zijn ! De provincie Antwerpen doet dat o.a. door een integratie van het zorgvraagstuk in grondgebonden beleidsdomeinen, bijv. in het plattelandsbeleid (zoals hier het geval is) of het dorpenbeleid.

Waarom zijn de publieke tuin en het tuinpaviljoen van Huis Perrekes een goed plattelandsproject

Eén specifiek onderdeel van het grotere project van de Villa van Huis Perrekes wordt ondersteund met een subsidie van 194.442 euro door de provincie Antwerpen en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling : de bouw van het tuinpaviljoen en de aanleg van de publieke tuin. Dit illustreert nogmaals dat Europa geen ver-van-mijn-bed-show is, maar voor de provincie een heel belangrijke partner is om ieders buurt grote en kleine projecten te realiseren.

Een goed plattelandsproject ligt op het snijvlak van verschillende disciplines. In de tuin en het tuinpaviljoen komt de zorgsector in rechtstreeks contact met scholen, cultuurorganisaties, natuurverenigingen, jeugdverenigingen, enzovoort. Bovendien biedt het een meerwaarde voor de ruime omgeving, in dit geval voor de hele dorpsgemeenschap. De tuin en het tuinpaviljoen zijn een groene oase in Oosterlo waar passanten, wandelaars en fietsers in contact kunnen komen met de bewoners van Huis Perrekes én omgekeerd.

In die zin sluit het ook aan bij het  dorpenbeleid dat we binnen de provincie aan het uitwerken zijn. Daarin helpen we lokale besturen om - sámen met hun bevolking, met hun verenigingsleven en andere actoren in het dorp, zoals Huis Perrekes - op een participatieve manier een nieuwe dynamiek te brengen in gehuchten/dorpen waar de sociale cohesie onder druk staat. Zorg in het dorp is één van de elementen die daarbij centraal kunnen staan. We zullen dan ook met veel belangstelling opvolgen wat er in Oosterlo gebeurt.

Bekijk de RTV-reportage van 25 mei 2018 over de publieke tuin en het Tuinpaviljoen van Huis Perrekes:

 

Social Media: