Heist-op-den-Berg krijgt Fietspunt

25-04-2018

In vogelvlucht : het verhaal van de fietspunten in de provincie Antwerpen

Probleem:

Midden 2016 : NMBS beslist om niet langer te investeren in fietspunten in stations waar voor de spoorwegmaatschappij te weinig reizigers opstappen.

Gevolg :

-          Problemen voor 4 fietspunten in de Kempen en 6 in de Antwerpse Zuidrand

-          Banen bedreigd van 24 doelgroepmedewerkers uit de sociale economie (min of meer gelijk verspreid over Zuidrand en Kempen).

Reactie :

-          De provincie Antwerpen brengt de betrokken gemeentebesturen en de fietspuntuitbaters bij elkaar om een duurzaam reddingsplan voor te bereiden tegen eind 2017 en stelt een externe coördinator aan 

-          Lokale besturen verhogen hun dotatie aan de fietspunten (om het wegvallen van de NMBS-steun te compenseren / provincie betaalt personeelsinzet van de coördinator)

Tweede helft 2016 tot eind 2017 :

De “bedreigde” fietspunten kunnen verder werken zonder afvloeiingen of afbouw van dienstverlening. Ondertussen wordt gewerkt aan een duurzaam businessplan.

Januari 2018 : een geslaagde doorstart !

We hebben met zijn allen een businessplan gerealiseerd voor een duurzame doorstart met twee grote krijtlijnen:

1/ Er komen in meer gemeenten fietspunten.

2/ De fietspunten bieden extra service (bijv. mobiel fietsherstel, samenwerking met scholen en bedrijven, pop-up-fietsenstalling voor evenementen, …) op maat van elke gemeente.

 

HET RESULTAAT IS EEN UNIEK FIETSPUNTENNETWERK IN DE PROVINCIE ANTWERPEN !!!

Alleen de provincie Antwerpen heeft tot dusver op deze manier gereageerd op het probleem dat midden 2016 ontstond en een geslaagde doorstart gerealiseerd voor alle bedreigde fietspunten met extra locaties en extra dienstverlening. Elders zijn er lokale initiatieven (bijv. in Sint-Truiden) maar dat zijn geïsoleerde lokale initiatieven, niet bovenlokaal zoals in de provincie Antwerpen.


CONCRETE VERTALING VAN HET BUSINESSPLAN :

(1) Nieuwe gemeenten nemen deel : van 10 gemeenten met fietspunten in 2016 naar 14 nu. Er zullen er wellicht nog bijkomen. Verkennende gesprekken zijn bezig, maar dat zal voor de nieuwe legislatuur zijn omdat daarvoor een meerjarig engagement moet worden aangegaan.

(2) Op al die plaatsen is een kwalitatieve dienstverlening gegarandeerd. Het basispakket (uitgevoerd door doelgroepmedewerkers van een sociale-economie–organisatie uit de betrokken regio) omvat …

 

1/ Toezicht op, beheer van en netheid van de fietsenstallingen aan het station.

2/ Het verwijderen van sluikafval en onkruid,

3/ Het correct plaatsen van fietsen,

4/ Het labelen van verkeerd gestalde fietsen en gebruikers aansporen hun fiets in de toekomst correct te stallen (wat de andere, goed gestalde fietsen beschermd en onnodige herstellingen vermijdt),

5/ Het labelen en wegknippen van weesfietsen,

6/ Toezicht op de fietsenstallingen ter preventie van diefstal en vandalisme,

7/ Het ruimen van sneeuw,

8/ Het uitvoeren van kleine herstellingen volgens het altijd-thuiskom-principe (herstellingen die nodig zijn om veilig en reglementair thuis te komen)

(3) Daarnaast is extra service mogelijk, die met elke stad/gemeente apart wordt afgesproken. Heist-o/d-Berg zal eerst het basispakket testen en evalueren en later beslissen of het voor extra service kiest. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld :

  • Toezicht en onderhoud aan fietsenstallingen op andere plaatsen in de gemeente
  • Registratie van fietsen ter voorkoming van diefstal
  • Acties i.s.m. scholen, bedrijven, …
  • Enzovoort …

DE TOTALE INVESTERING VOOR DE DOORSTART  BEDRAAGT € 425.000-    (verspreid over meerdere jaren)

 

- Provincie Antwerpen € 125.000-

- 14 lokale besturen samen € 300.000-  (afhankelijk van grootte en inwonersaantal en de omvang van het bijkomende pakket dienstverlening op maat)

 

WAAROM ZIJN FIETSPUNTEN BELANGRIJK VOOR DE PROVINCIE ?

-          Vanuit het mobiliteits- en duurzaamheidsaspect (inzetten op de combinatie fiets/openbaar vervoer)

-          Vanuit leefbaarheidsaspect (zorgt voor een aantrekkelijkere stationsomgeving en minder parkeerdruk op de buurt)

-          Vanuit sociale economie : mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt krijgen de kans om werkervaring op te doen en zo door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt (doorstroming!). Er komen arbeidsplaatsen bij door de uitbreiding van de fietspunten ! Concreet nu al van 24 naar 28 doelgroepmedewerkers (verspreid over de 14 vestigingen) en dat aantal kan dus nog groeien.

-          De redding van de bedreigde fietspunten illustreert ook de rol van de provincie als streekmotor. Wanneer bovenlokale “problemen” opduiken waarbij meerdere lokale besturen betrokken zijn, is het provinciale bestuursniveau heel goed geplaatst om alle betrokken bij elkaar te brengen en een gezamenlijke strategie te ontwikkelen. De provincie heeft om het duurzaam voortbestaan te garanderen een speciale stuurgroep opgericht met o.a. alle betrokken lokale besturen en fietspuntuitbaters, uitgebreid met provinciale diensten, UNIZO, enz. De provincie heeft dus een coördinerende rol gespeeld bij de opstart van EEN UNIEK FIETSPUNTENNETWERK IN VLAANDEREN !!!Social Media: