De Molmobiel

18-07-2017

Toespraak bij de voorstelling van de Molmobiel op 18 juli 2017 in Mol  


Dag allemaal,

Vanuit twee van mijn bevoegdheden voel ik mij nauw betrokken bij dit initiatief : Welzijn en Platteland. Ik licht dat graag even toe.

Ik heb het al vaak gezegd : onze bevolking is aan een razendsnel tempo aan het vergrijzen, of nog beter aan het verzilveren. Ook deze regio kent de laatste jaren een enorme toename van 80-plussers, en die stijging zal zich ook de komende jaren blijven doorzetten.

Voor die mensen is autorijden niet evident en omwille van allerlei lichamelijke en andere ongemakken is zich verplaatsen sowieso vaak niet gemakkelijk. In grote plattelandsgemeenten als Mol, met verschillende gehuchten en een lage bevolkingsdichtheid, kan dit leiden tot verschillende problemen op het vlak van armoede en gezondheid én een groot sociaal isolement.

Men voelt dat onder andere in het verenigingsleven. Oudere mensen haken steeds meer af, en één van de redenen die ze daarvoor opgeven is het gebrek aan betaalbaar aangepast vervoer.

Het gaat hier om een kwetsbare doelgroep, die bovendien heel divers is : ouderen, mensen die het financieel niet breed hebben, mensen met een beperking, visueel gehandicapten, personen met dementie, enzovoort.

U weet dat ik van armoede en kwetsbaarheid op het platteland één van de speerpunten van mijn beleid heb gemaakt. Welnu, vervoersarmoede is daar een belangrijk element van, omdat dit in hoge mate bijdraagt tot vereenzaming en een negatieve spiraal in de armoedeval.

Het is dan ook paradoxaal om vast te stellen dat net op dit moment De Lijn, de Vlaamse overheid dus, het vervoersaanbod op het platteland terugschroeft. Met zijn Centrum Express heeft de gemeente Mol dat goed weten op te vangen, maar er blijven blinde vlekken : hier en in andere regio’s. Dat is een duidelijk signaal dat we krijgen vanuit verschillende lokale besturen.

Om daar zo goed mogelijk aan tegemoet te komen, hebben we vanuit de provincie Antwerpen een tijdje geleden een thematische oproep gelanceerd om met een eigen voorstellen te komen in een intergemeentelijke samenwerkingsverband.

Enkele maanden geleden leidde dit in Malle, Zoersel en Zandhoven al tot een speciaal buurtbus-aanbod, dat de zorginstellingen in die regio verbindt met de dorpskernen. En nu is er dus dit initiatief waarvoor Mol, Balen, Dessel en Retie de handen in elkaar slaan. De Molmobiel is namelijk op de groei voorzien. Het is wel degelijk de bedoeling dat de vleugels worden uitgeslagen naar de buurgemeenten.

Die intergemeentelijke samenwerking is heel belangrijk, want daarin zit de garantie op een duurzame toekomst, ook wanneer we als provincie straks geen financiële ondersteuning meer kunnen geven.

Wat ik bijzonder waardeer aan de aanpak van de Molmobiel – en dat is de reden waarom we hier vandaag samenzijn – is de vrijwilligerswerking. Men doet een appèl op de menselijkheid en de burgerzin van iedereen die mee zijn schouders wil zetten onder een warme samenleving en daarvoor ook de handen uit de mouwen wil steken.

Ik ben er ook van overtuigd dat in de toekomst hét bestuursmodel voor lokale besturen er één zal zijn waarin overheden én burgers samen problemen aanpakken. Binnen de provincie Antwerpen zijn we dan ook een nieuw soort van dorpenbeleid aan het uitwerken, waarin net die samenwerking centraal zal staan.

De Molmobiel is daarvan een goed voorbeeld en we zullen dit initiatief met veel belangstelling opvolgen.

Om verschillende redenen dus – en ik heb ze net voor u opgesomd- ondersteunen wij deze Molmobiel met een impulssubsidie voor innovatieve projecten in de welzijns- en gezondheidssector.

Voor de opstartfase voorziet de provincie Antwerpen een subsidie van 36.500 euro. Die wordt onder andere aangewend voor de afschrijving van de bus en vrijwilligersvergoedingen.

Bij een gunstige evaluatie voorzien we ook voor de komende twee jaar een (degressief) bedrag van respectievelijk 28.000 en 17.000 euro.

Met haar impulssubsidies is de provincie altijd al zo te werk gegaan. Wij steunen daarmee de opstart van een nieuw initiatief, we zorgen voor experimenteerruimte en geven groeikansen. Daarna moet het ingebed worden in de reguliere werking. Dat engagement op lange termijn hebben wij hier van de betrokken OCMW-besturen ook gekregen.

Ik heb daarom alle vertrouwen in de toekomst. Ik wil de initiatiefnemers hiervoor graag feliciteren en wens hen veel geluk en ik hoop dat ze snel tegen een speciaal soort van wachtlijst mogen aankijken: namelijk een wachtlijst van vrijwilligers die met deze Molmobiel willen rijden en daarmee hun regio en hun mede-inwoners een grote dienst bewijzen.

Dank u wel. 

Social Media: