De Merel in Brecht

13-06-2018

Domein De Merel is voortaan in eigendom van Kempens Landschap, het Agentschap voor Natuur en Bos en de gemeente Brecht. Dankzij een recente aankoop is het gebied als geheel veiliggesteld en kunnen de nieuwe eigenaars het gebied landschappelijk opwaarderen en openstellen voor zachte recreatie.

Tussen de baan van Brecht naar Schoten en de vaart naar Turnhout ligt ruim 160 hectare waardevol landschap. Bossen en graslanden wisselen er elkaar af, doorkruist met bomenrijen en dreven. Naast dit landschap vind je er ook campingterrein De Groene Linden en een voormalig sporthotel met bijhorende sportterreinen. Een groot deel van Domein De Merel werd samen met de nabijgelegen Brechtse Heide aangeduid als ankerplaats. Hiermee erkent de Vlaamse Overheid de (erfgoed)waarde van dit bijzonder landschap.

Sinds 2006 is Kempens Landschap nauw betrokken bij dit dossier. Voor ons stond vanaf het begin vast dat dit waardevolle afwisselend landschap als één geheel bewaard moet blijven. Even werd gevreesd dat een grootschalige ontwikkeling de eenheid zou verstoren. Gelukkig nam de gemeente toen in zijn Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan op dat enkel kleinschalige recreatieve ontwikkelingen nog welkom zijn in het gebied. De voorbije jaren werkte onze organisatie samen met het Agentschap voor Natuur en Bos en de gemeente Brecht verder aan deze gezamenlijke aankoop om domein De Merel als één geheel te beheren en ontwikkelen.

Een doorbraak in het dossier kwam er in 2009. Toen kocht de gemeente Brecht ruim 20 hectare van domein De Merel aan, vooral gronden gelegen in een zone voor actieve dagrecreatie. De overige gronden – landbouwgebied en bossen – zouden door Kempens Landschap en het Agentschap voor Natuur en Bos aangekocht worden. 

Kempens Landschap kocht 76 hectare landbouwgebied aan voor een bedrag van 2.094.007,50 euro. Om deze aankoop mogelijk te maken, konden we rekenen op 446.000 euro Vlaamse aankoopsubsidies die we verkregen vanuit het Strategisch Project Bebouwd Perifeer Landschap. De gemeente Brecht droeg op haar beurt 20% van de aankoopkosten bij. Recent kocht ook het Agentschap voor Natuur en Bos 52 hectare bosgebied aan. Nu is het hele gebied dus in handen van publieke partners. 

Het behoud van de unieke verweving van landbouw, kleinschalige recreatie, bos en natuur stond voorop bij de aankoop. Domein de Merel heeft immers alles in huis om een groendomein van bovenlokaal belang te worden. De realisatie van een recreatieve cluster in de omgeving van Bergeyckse Bossen en De Merel zorgt ook voor de noodzakelijke rust op het Groot Schietveld, en draagt zo ook bij aan de Europese bescherming van dit gebied.

De verschillende eigenaars zullen een beheervisie uitwerken om een ideaal evenwicht en afstemming te zoeken tussen natuur, landbouw en recreatie. Kempens Landschap zal de aangekochte gronden verder verpachten met nieuwe pachtcontracten.

Nu de aankoop een feit is, kan het domein verder worden opengesteld voor zachte recreatie.

 


Social Media: