5 jaar 't Pact

07-05-2018

5 jaar ’t Pact: wat was, is en nog moet komen

Ambitienota van vijf Kempense cultuurburen

  1. A.      Wat was.

’t Pact startte zijn activiteiten op 31 mei 2013 na enkele eerdere succesvolle gezamenlijke initiatieven van twee of meerdere cultuurcentra. Dit eerste formelere directieoverleg tussen de partners was het concrete resultaat van een aantal eerdere aftastende informele contacten onder de directies van de cultuurcentra van Mol, Geel, Herentals, Heist-op-den Berg en provinciaal cultuurhuis de Warande in Turnhout. In het kader van z’n provinciale opdracht werd onder impuls van gedeputeerde Peter Bellens (voorzitter de Warande) een sneuvelnota ontwikkeld die het kader zou aangeven waarbinnen ’t Pact zijn acties zou gaan ontplooien. Deze nota onder de titel ‘naar een verdichting van het Kempense culturele landschap’ werd zowel gedragen door de politieke, als door de operationele verantwoordelijken van de betrokken huizen.

’t Pact werd opgericht als een feitelijke vereniging, kreeg als dusdanig ook een eigen logo en roepnaam en wordt administratief en financieel ondersteund door cultuurhuis de Warande. Dit huis stelt gratis een secretariaatsmedewerker ter beschikking en bracht een werkingsbudget in van 60.000 euro. Dit budget functioneert als een garantiefonds en heeft een looptijd t.e.m. einde 2018 (cfr. In 2019 start de nieuwe gemeentelijke en provinciale legislatuur).  

’ t Pact ontstond dus in een periode dat er nog geen sprake was van de verplichte uitkanteling van de persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies, noch van het schrappen van de oormerking van de Vlaamse cultuurmiddelen (cfr. rechtstreekse uitkering van de subsidies in het gemeentefonds). Ofschoon de context vandaag behoorlijk is gewijzigd, wensen alle organisatoren van ’t Pact hun geloof in de organische aanpak van dit dossier te continueren. Dat biedt ongetwijfeld de beste garantie voor een verdere duurzame uitbouw van deze -intussen ook voor Vlaanderen-  behoorlijk unieke regiowerking.

  1. B.      Wat is: overzicht van de realisaties in 2016-2017

-       Gestructureerde vergadermomenten: 6X/jaar met alle directeurs en 3X/jaar met de programmatoren van de huizen. Ook overleg in werkgroepen rond communicatie en jeugdprogrammatie. Jaarlijkse bijeenkomst van de politieke verantwoordelijken.

-       Elk seizoen presenteert ’t Pact een gezamenlijk groot locatieproject: in 2016 werd er gekozen voor Cie Marius met Figaro: gezamenlijke techniek, ticketverkoop, permanentie, productie, …   In 2017 produceerden en spreidden we ‘Urbach’ met 20 hiphopdansers, live-orgelmuziek in 6 Kempense hoofdkerken (Geel, Mol, Herentals, Hoogstraten, Heist-op-den Berg en Turnhout)

-       De tentoonstellingsmedewerkers van de ‘t Pacthuizen besloten in 2016 een gezamenlijk en groots Kempens tentoonstellingsproject uit te werken met als titel “.0”

-       Het literaire praatprogramma ‘Overlezen werd door een aantal centra in hun programma opgenomen (in samenwerking met de lokale bibliotheek).

-       In oktober en november 2015 werden er in Turnhout twee try-outs georganiseerd van het nieuwe debatprogramma ‘De Persclub’. In 2016 en 2017 namen de cultuurhuizen van zowel Geel, Mol, Turnhout als Herentals telkens één editie van de Persclub voor hun rekening (infrastructuur, techniek, muziek, mede-redactie).    

-       In het programmatorenoverleg kwamen thema’s zoals prijssetting, afstemming van programma’s en specialisaties aan bod. Op al deze terreinen werd er grote vooruitgang geboekt. Zo werd ook het idee van de prijsvorken geconsolideerd (het op elkaar afstemmen van de hoogte van de toegangsprijzen). Er werden ook diverse programma’s in elkaars aanbod opgenomen.

-       Verder was er veel aandacht voor het dossier Suiker. Duurzame oplossingen voor dit gegeven zijn helaas nog niet gevonden. Het businessmodel was zowel in z’n ontwerp als in z’n uitvoering te zwak waardoor ’t Pact - na vele pogingen tot bijsturing- niet anders kon dat te besluiten zich terug te trekken.

In de marge van dit verhaal kwamen ook de diverse communicatieverantwoordelijken regelmatig samen om een aantal acties op elkaar af te stemmen.

-       In een open gesprek tussen directies en programmatoren werden de opportuniteiten en grenzen van ’t Pact-verhaal uitgezet. Er werd afgesproken om eenmaal per jaar een algemene vergadering in te plannen.

-       Op 25 november 2016 bracht de Commissie Cultuur van het Vlaamse Parlement tot slot een werkbezoek aan de Warande waarbij ook het samenwerkingsverband ’t Pact grondig aan de commissieleden werd toegelicht. De Pact-directeurs waren hierbij voltallig aanwezig en er kon zowel formeel als informeel van gedachten gewisseld worden over de uitdagingen van regionale samenwerkingen. De commissie was alvast unaniem enthousiast over de culturele dynamiek en de doorgedreven samenwerkingen die we in de Kempen ontwikkelen.

-       Tot slot was er nog het heel geslaagde experiment van de streaming van dagvoorstellingen naar 8 woon-en zorgcentra in de Kempen. Een actie die we ontwikkelden met steun van de provincie Antwerpen en in samenwerking met het Vlaamse steunpunt Cultuurconnect en dat ook kon rekenen op veel landelijke persaandacht. Dit project wordt zeker verder uitgezet en verfijnd.

  1. C.      Wat nog moet komen: de ambities voor 2018 -2025

Visie
Vanuit cultuur – en gemeenschapscentra een substantiële bijdrage leveren tot de verdere uitbouw van de Kempen tot een volwaardig cultuurgebied. De inwoners van deze regio moeten niet alleen de kans krijgen, maar ook actief gestimuleerd worden deel te nemen aan een kwalitatief cultuuraanbod dat de vergelijking met andere cultuurregio’s en grotere Vlaamse cultuursteden ruim zou moeten kunnen doorstaan. Met ’t Pact als streekmotor trachten we hierbij ook –meestal projectmatig- zoveel mogelijk partnerships aan te gaan met andere Kempense spelers (gemeentelijke cultuurdiensten, middenveldorganisaties, erfgoedcellen, musea, bibliotheken etc.)

Methodologie

Het gemonitord continueren van de verdere organische groei van ’t Pact . We vertrekken hierbij vanuit onze sterkte als cultuurhuizen (elk met hun eigen beheersvorm) die uiteraard openstaan voor occasionele samenwerking met andere actoren (zowel regionaal als landelijk).

Aanspreekpunt

We profileren ons in deze constructie voor de Kempen als hét aanspreekpunt voor de ontwikkeling van culturele regiowerkingen inzake de samenwerking van cultuur-en gemeenschapscentra. Met de huidige leden en stakeholders volgen we proactief de ontwikkelingen op de voet en waar we kunnen spelen we direct in op opportuniteiten. (vb visitatie van de Vlaamse Cultuurcommissie, vertegenwoordiging in VVC , samenwerking met Cultuurconnect en andere Vlaamse steunpunten)

Hoe concreter hoe beter

We blijven inzetten op de verdere verfijning/bijsturing  van de reeds genomen acties ( zie de praktijk 2017). Nieuwe acties kunnen enkel als ieder lid ze formeel ook mee draagt. Niet elke lid is echter verplicht aan alle acties deel te nemen.

Voorbeelden van verbeter- en/of nieuwe acties:

-       We gaan actief op zoek naar een manier/manieren om gezamenlijk en naar een breed publiek te communiceren over het Kempense cultuuraanbod.  We laten ons hierbij ondersteunen en begeleiden door Prospekta (steunpunt cultuurcommunicatie).

-       Het verder uitzetten van het streamingsexperiment (captatie van live-voorstellingen voor woonzorgcentra en andere instellingen)

-       Verder verfijnen van de complementariteit van het aanbod in de diverse programmeringen van de ‘t Pact-cultuurhuizen

-       Verfijning van het afstemmingsmechanisme hoogte toegangsprijzen

-       Verdere verfijning van de werking en uitstraling van ‘De Persclub’

-       Kennisdeling van managementkwesties: digitalisering, heel specifieke op de sector gerichte aanbestedingen, ticketingsystemen, reservatiesystemen, CRM etc..

Juridische en financiële aanpak

- ’ t Pact blijft vooralsnog een feitelijke vereniging: wel worden de mogelijkheden en haalbaarheid van een officiële intergemeentelijke samenwerking onderzocht.

 - Provinciaal cultuurhuis de Warande engageert zich vanuit haar regionale opdracht verder voor de ondersteuning van het secretariaat.

 - De betrokken stads- en gemeentebesturen en provinciaal cultuurhuis de Warande beslisten formeel de werking van de feitelijke vereniging ‘t Pact verder te ondersteunen. Elk bestuur (en dus ook de Warande) besliste dan ook om vanaf 2018 een jaarlijks bedrag van 3000 euro  in te schrijven in zijn begroting met de bedoeling dit te continueren in de meerjarenplanning van de volgende legislatuur

- De basiswerking van ’t Pact blijft operationeel vanuit de huidige vijf besturen en hun culturele instellingen functioneren met de Kempen als werkingsgebied. Maar in de praktijk zal occasioneel ook samengewerkt worden met andere besturen binnen het geschetste werkingsgebied.

- ’t Pact bepleit de subsidiariteit van een spontane regiowerking als samenwerkingsmodel voor culturele centra. Het experiment van 5 jaar ’t Pact bewijst dat deze formule werkt. Aan zowel minister Gatz, als aan de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement zal gevraagd worden deze organisch gegroeide duurzame werking ook financieel te ondersteunen. Het nieuwe, nog goed te keuren ‘decreet  bovenlokale werking’ kan hiervoor een perfecte decretale verankering bieden.   

 En wat hebben de Kempense cultuurliefhebbers hier nu aan?

-       De diverse ’t Pact-acties werden opgenomen in de vijf programmabrochures  en digitale media (seizoen 2018-2019). Een complementair kunstenaanbod voor de Kempenaar krijgt zo stilaan gestalte.

-       Studio Orka met ‘Chasse Patate’: locatietheater op Stokt in Mol, 10 voorstellingen in een gezamenlijke organisatie van ’t Pact. (31.05.2018 – 10.06.2018)

-       “0.”: Een ambitieus tentoonstellingsproject op tien locaties in de Kempen (van 25/01-21/04/2019)  

-       Op termijn: de creatie van een fris nieuw Kempens kanaal voor cultuurcommunicatie.

 

 

Social Media: